4Life-ийн цол ба шалгуурууд


Ассошиэйт

 • Сар бүрийн үндсэн 100 PV оноо.*
 • Өөрийн биеэр элсүүлсэн сар бүрийн 100 PV үндсэн оноотой нэг шинэ ДЭХ эсвэл аффилиат (эхний эгнээнд байх ёстой).

Бийлдер

 • Сар бүрийн үндсэн 100 PV оноо.*
 • Өөрийн биеэр элсүүлсэн сар бүрийн үндсэн 100 PV оноотой гурван шинэ ДЭХ эсвэл аффилиат (бүгд эхний эгнээнд байх ёстой).

Бийлдер Элит

 • Сар бүрийн үндсэн 100 PV оноо.*
 • Өөрийн биеэр элсүүлсэн сар бүрийн 100 PV үндсэн оноотой гурван шинэ ДЭХ эсвэл аффилиат (эхний эгнээнд байх ёстой).
 • Гурван түвшний сар бүрийн хэмжээ 1 000 LP оноо.**

Даймонд

 • Сар бүрийн үндсэн 100 PV оноо.*
 • Өөрийн биеэр элсүүлсэн сар бүрийн 100 PV үндсэн оноотой шинэ зургаан ДЭХ эсвэл аффилиат (талаас дээшх нь эхний эгнээнд байх ёстой).
 • Гурван түвшний сар бүрийн хэмжээ 3 000 LP оноо.**

Даймонд Элит

 • Сар бүрийн үндсэн 100 PV оноо.*
 • Өөрийн биеэр элсүүлсэн сар бүрийн 100 PV үндсэн оноотой зургаан шинэ ДЭХ эсвэл аффилиат (талаас дээшх нь эхний эгнээнд байх ёстой).
 • Гурван түвшний сар бүрийн хэмжээ 5 000 LP оноо.**
 • Бийлдэр Элит бүхий хоёр тусдаа хөлтэй. ***

Президент

 • Сар бүрийн үндсэн 100 PV оноо.*
 • Өөрийн биеэр элсүүлсэн сар бүрийн 100 PV үндсэн оноотой найман шинэ ДЭХ эсвэл аффилиат (талаас дээшх нь эхний эгнээнд байх ёстой).
 • Гурван түвшний сар бүрийн хэмжээ 10 000 LP оноо.**
 • Хоёр Даймонд хөлтэй.***

Бронз

 • Сар бүрийн үндсэн 100 PV оноо.*
 • Өөрийн биеэр элсүүлсэн сар бүрийн 100 PV үндсэн оноотой 10 шинэ ДЭХ эсвэл аффилиат (талаас дээшх нь эхний эгнээнд байх ёстой).
 • Гурван түвшний сар бүрийн хэмжээ 20 000 LP оноо.**
 • Хоёр Президент хөлтэй.***

Бронз Элит

 • Сар бүрийн үндсэн 100 PV оноо.*
 • Өөрийн биеэр элсүүлсэн сар бүрийн 100 PV үндсэн оноотой 10 шинэ ДЭХ эсвэл аффилиат (талаас дээшх нь эхний эгнээнд байх ёстой).
 • Гурван түвшний сар бүрийн хэмжээ 20 000 LP оноо.**
 • Гурван Президент хөлтэй.***
 • Сарын нийт багийн 50 000 (OV) оноотой.

Силвер

 • Сар бүрийн үндсэн 100 PV оноо.*
 • Өөрийн биеэр элсүүлсэн сар бүрийн 100 PV үндсэн оноотой 10 шинэ ДЭХ эсвэл аффилиат (талаас дээшх нь эхний эгнээнд байх ёстой).
 • Гурван түвшний сар бүрийн хэмжээ 20 000 LP оноо.**
 • Гурван Бронз хөлтэй.***
 • Сарын нийт багийн 100 000 (OV) оноотой.

Силвeр Элит

 • Сар бүрийн үндсэн 100 PV оноо.*
 • Өөрийн биеэр элсүүлсэн сар бүрийн 100 PV үндсэн оноотой 10 шинэ ДЭХ эсвэл аффилиат (талаас дээшх нь эхний эгнээнд байх ёстой).
 • Гурван түвшний сар бүрийн хэмжээ 20 000 LP оноо.**
 • Гурван Бронз хөлтэй.***
 • Сарын нийт багийн 175 000 (OV) оноотой.

Голд

 • Сар бүрийн үндсэн 100 PV оноо.*
 • Өөрийн биеэр элсүүлсэн сар бүрийн 100 PV үндсэн оноотой шинэ 12 ДЭХ эсвэл аффилиат (талаас дээшх нь эхний эгнээнд байх ёстой).
 • Гурван түвшний сар бүрийн хэмжээ 20 000 LP оноо.**
 • Гурван хөлтэй, хөл бүр багийн 50 000 OV оноотой мөн хөл бүр шалгуур хангасан Бронз цолтой аффилиаттай байх.***
 • Сарын нийт багийн 250 000 (OV) оноотой.

Голд Элит

 • Сар бүрийн үндсэн 100 PV оноо.*
 • Өөрийн биеэр элсүүлсэн сар бүрийн 100 PV үндсэн оноотой шинэ 12 ДЭХ эсвэл аффилиат (талаас дээшх нь эхний эгнээнд байх ёстой).
 • Гурван түвшний сар бүрийн хэмжээ 20 000 LP оноо.**
 • Гурван Силвер хөлтэй.***
 • Сарын нийт багийн 500 000 (OV) оноотой.

Платинум

 • Сар бүрийн үндсэн 100 PV оноо.*
 • Өөрийн биеэр элсүүлсэн сар бүрийн 100 PV үндсэн оноотой шинэ 12 ДЭХ эсвэл аффилиат (талаас дээшх нь эхний эгнээнд байх ёстой).
 • Гурван түвшний сар бүрийн хэмжээ 20 000 LP оноо.**
 • Гурван Голд хөлтэй.***
 • Сарын нийт багийн 1 000 000 (OV) оноотой.

Платинум Элит

 • Сар бүрийн үндсэн 100 PV оноо.*
 • Өөрийн биеэр элсүүлсэн сар бүрийн 100 PV үндсэн оноотой шинэ 12 ДЭХ эсвэл аффилиат (талаас дээшх нь эхний эгнээнд байх ёстой).
 • Гурван түвшний сар бүрийн хэмжээ 20 000 LP оноо.**
 • Гурван Голд Элит хөлтэй.***
 • Сарын нийт багийн 2 000 000 (OV) оноотой.

Манай бэлэн мөнгөний шагналын сангаас хүртээрэй

Премьер Пүүл

Бронзоос Голд цол хүртэл

Сар бүр компанийн нийт ЛП онооны 2%-ийг Премьер Пүүл бий болгоход ашигладаг. Энэ нь шаардлага хангасан аффилиат нарын дунд хуваагдах бэлэн мөнгөний урамшууллын сан юм. Бронзоос Голд Элит хүртэл цолоо хамгаалсан нөхцөлд энэ сангаас хувь хуртэх боломжтой. Таны цол дээшлэх тусам илүү их хувь ногдоно.

Платинум Пүүл

Энэ зарчим нь манай Платинум Пүүлд үйлчилнэ. Энэхүү сан нь компанийн нийт LP онооны 1%-иас бүрдэнэ - энэ бэлэн мөнгөний санг Платинум ба Платинум Элитүүдийн дунд хувиарлан олгоно.

*Үндсэн оноo (PV): хувийн хэрэгцээ болон бусдад борлуулах зориулалтаар худалдан авсан бүтээгдэхүүний болон таны MyShop сайтаар үйлчлүүлэгчдийн худалдаж авсан бүтээгдэхүүний нийт ЛП оноо.

**Шахалтгүй.

***Хөлүүд нь тусдаа байх ёстой бөгөөд хөл бүрт нэгээс доошгүй тодорхой заасан цолтой буюу түүнээс дээш цолтой аффилиат байх ёстой. Хөлний шалгуур хангасан аффилиат нар заавал эхний эгнээнийх байх албагүй.

†Голд цолыг анх удаа хамгаалахын тулд өмнө нь Силвер Элит цолыг нэгээс доошгүй удаа хамгаалсан байх ёстой.