Зохих хүмүүс шаардлага хангасан бол бонус болон нөхөн төлбөрийг өөрийн эхний эгнээнд шинээр элсүүлсэн ДЭХ болон үйлчилүүлэгчийн худалдан авалтаас авах боломжтой.

УРАМШУУЛАЛ ХЭРХЭН АЖИЛДАГ ВЭ
Rapid Rewards буюу түргэн хугацааны урамшууллын дагуу та өөрийн биечлэн элсүүлсэн шинэ ДЭХ бүрийн эхний захиалгын төлбөрөөс 25%-ийн шимтгэл авна. Та хоёр дахь түвшний шинэ ДЭХ бүрийн эхний захиалгаас 12%, гурав дахь түвшний шинэ ДЭХ бүрийн эхний захиалгаас 5% авна. Та өөрийнхээ сарын 100 хувийн оноогоо хийсэн нөхцөлд Rapid Rewards буюу түргэн хугацааны урамшууллал нь дараагийн өдөр таны 4Life дансанд орно.*

Түгээмэл асуултууд

*2020 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно. Aнхны захиалгааны 1, 2, 4 түвшний төлбөрүүд байраараа солигдсон. Инроллер нь 25%-ийг, түүний спонсор нь 12%-ийг авах болно. Дээд түвшний гурав дахь болзлоо хангасан спонсор 5%-ийг, дөрөв дэх нь 2% -ийг тус тус авна. Life Rewards нөхөн олгох төлөвлөгөөний дагуу үлдсэн төлбөр нь дээшээ бүх шатанд төлж дуустал үргэлжилнэ. Түргэн хугацааны урамшуулал авахын тул аффилиат өөрийнхээ үндсэн 100 PV оноогоо хийсэн байх ёстой.

**Аффилиатын цалин маш олон юмнаас шалтгаалана. Цалингын жишээ нь тодорхой орлого авна гэсэн баталгаа биш харин 4Life-ийн аффилиатуудын статистикийн мэдээлэл, хувь хүний чармаалт, чадалаас хамаарч барагцаалж харуулсан юм. Түргэн хугацааны урамшууллын дурдсан буюу заасан орлогын талаархи бүх эшлэлийг зөвхөн жишээгээр тайлбарлах зорилгоор ашигласан болно.